11:44:23 AM 1400 / 02 / 24
 

بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته مدارک پزشکی

اعضاء کمیته:

  • رئیس بیمارستان ، مسئول مدارک پزشکی ، یک نفر پزشک متخصص، نماینده دفتر پرستاری، نماینده حسابداری

   زمان برگزاری کمیته:  

  • هر ماه یکبار

شرح وظایف کمیته:

  • نظارت بر حسن انجام پرونده نویسی و ثبت گزارشات وضعیت بیمارستان در پرونده ها
  • برنامه ریزی در خصوص تنظیم و ارائه گزارشات ماهیانه و سالانه واحد مدارک پزشکی
  • برنامه ریزی در خصوص مشارکت و همکاری مدارک پزشکی در انجام امور پژوهشی
  • برنامه ریزی و تلاش در جهت کامل بودن پرونده های بیمارستانی و نظام پرونده نویسی صحیح و علمی
  • برنامه ریزی در خصوص مکانیزه نمودن پرونده های پزشکی در بایگانی و مدارک پزشکی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر