11:06:40 AM 1400 / 02 / 24
 

بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته استانداردهای اعتبار بخشی

اعضاء کمیته:

  • رئیس بیمارستان ، معاون آموزشی بیمارستان، مدیر بیمارستان ، مترون بیمارستان ، سرپرست خدمات اداری، رئیس حسابداری، یک نفر پرستار ارشد یا خبره بیمارستان، یک نفر از آزمایشگاه بالینی

   زمان برگزاری کمیته:  

  • هر ماه یکبار

شرح وظایف کمیته:

  • تهیه شرح وظایف قسمت های مختلف بیمارستان بر اساس مقررات و منابع موجود و ابلاغ آنها به واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • درخواست گزارشات منظم ماهیانه از فعالیت ها و مشکلات درمانی واحدهای مختلف و بررسی این گزارشات و راهیابی رفع مشکلات
  • انجام بازرسی و نظارت با و بدون اطلاع قبلی و تهیه گزارشات مستند و پیگیری موارد و نتایج با هماهنگی و همکاری معاونت درمان و داروی دانشگاه و گروه های بازرسی و ارزشیابی اعزامی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر