9:30:08 AM 1401 / 04 / 05
 

شنوایی شناسی (ادیومتری) بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

معرفی:

مسئول شنوایی سنجی: زهرا رضاپور

مدرک تحصیلی: کارشناس شنوایی سنجی

موقعیت مکانی شنوایی سنجی: ساختمان شماره 5 (مصلح)- طبقه همکف

     شرح وظایف واحد شنوایی شناسی (ادیومتری):

 • پذیرش بیماران
 • انجام ادیومتری رفتاری شامل: PTA, IA, SDS, SRT
 • انجام آزمایش ادیومتری ABRجهت نوزادان و بزرگسالان
 • کنترل دستگاههای موجود در واحد از نظر صحت عملکرد و حفظ و نگهداری دقیق دستگاهها
 • درخواست تعمیرات و لوازم مورد نیاز واحد
 • راهنمایی بیماران جهت تجویز و تنظیم سمعک
 • همکاری در آموزش دانشجویان پزشکی با هماهنگی گروه ENT
 • هماهنگی با شرکت‌های مربوطه در انجام سرویس‌های دوره‌ای دستگاههای موجود در واحد
 • ارائه گزارشات و آمار ماهیانه
 • پیگیری، انجام و مستندسازی دقیق برنامه کنترل کیفی
 • همکاری و هماهنگی با سایر واحدها جهت انجام فرایندهای جاری بیمارستان

  

   برنامه فعالیت واحد شنوایی شناسی (ادیومتری):
 
     ادیومتری (نوار گوش): روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه
         پذیرش: 8 صبح ویژه ادیومتری، 11 صبح ویژه سمعک
 
     ABR: روزهای دوشنبه و پنجشنبه
 
 
   تستهای قابل انجام در واحد شنوایی شناسی (ادیومتری) بیمارستان:
 
    تست های شنوایی شامل : P.T.A
    تست های گفتاری شامل: UCL, MCL, SDS, SRT
    تست های تکمیلی شامل: S.I.S.I, A.B.L.B, Ton decay
    تست های تمپانومتری شامل: Reflex Decay, E.T.F, R.A, I.A
    قالب گیری شامل:
         o قالب گیری ضد آب
         o قالب گیری ضد صوت
         o قالب گیری سمعک
    تجویز سمعک شامل انواع سمعک های:
         o  جیبی
         o  پشت گوشی
         o  داخل گوشی یا نامرئی 
    ABR

 Auditory Brainstem Response) ABR) چیست؟

در ABR یا ادیومتری ساقه مغز فعالیت عصب شنوایی و قسمت‌هایی از ساقه مغز توسط الکترودهای نصب شده بر روی ماستوئید یا برآمدگی پشت گوش هر دو طرف و الکترودی که روی قسمت پیشانی قرار می‌گیرد و با تحریک که توسط گوشی‌های هدفون یا insert ایجاد می‌شود بررسی می‌گردد.

اطلاعات بیشتر در مورد ABR........

   تماس با شنوایی شناسی (ادیومتری):

    تلفن:  234 داخلی 55342020-031

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر