10:13:44 AM 1401 / 04 / 05
 

امور مالی بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 معرفی:

مدیر امور مالی بیمارستان: مصطفی خالورضا

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد حسابداری

موقعیت مکانی واحدهای امور مالی:

 • مسئول امور مالی: ساختمان شماره 3
 • حسابداری ترخیص: ساختمان شماره 5 (مصلح) طبقه همکف
 • صندوق: ساختمان شماره 5 (مصلح) طبقه زیرزمین
 • کارپردازی: ساختمان شماره 5(مصلح)
 
 

 

 

 

 

 

  شرح وظایف امور مالی:

 • محاسبه هزینه و ترخیص بیماران
 • ثبت پرونده بیمار و ارسال صورتحساب به بیمه ها
 • تهیه آمار درآمد ماهیانه و کارکرد پزشکان
 • ثبت برگه های سرپایی بیماران
 • دریافت فرانشیز نقدی بیماران و ثبت در کامپیوتر
 • پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و پزشکان
 • پرداخت اسناد کارپردازی و سایر خریدهای بیمارستان
 
 
    تماس با امور مالی:
 • مسئول امور مالی: 243 داخلی 55342020-031
 • حسابداری ترخیص: 235 داخلی 55342020-031
 • صندوق:  257 داخلی 55342020-031
 • کارپرداز: 209 داخلی 55342020-031

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر