3:23:51 AM 1398 / 05 / 29
 

بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان

اعضاء کمیته:

 • رئیس بیمارستان ، مدیر بیمارستان ، معاون آموزشی بیمارستان (دکتر مهدی شاعری)، مترون بیمارستان (خانم بنی آدمیان)، سوپروایزر آموزشی (خانم موحدی نژاد)، یک نفر پرستار معتمد، رئیس حسابداری (خانم جوادی فر)، نماینده کارکنان، نماینده خدمات

   زمان برگزاری کمیته:  

 • هر ماه یکبار

شرح وظایف کمیته:

 • نظارت بر تنظیم برنامه شیفت های مختلف کادر پرستاری و سایر کارکنان
 • رسیدگی به مشکلات کلیه کارکنان بیمارستان و حل آنها
 • برنامه ریزی و نظارت در خصوص بهبود مستمر کیفیت مراقبت های پرستاری
 • نظارت بر حسن ارائه آموزش های مورد نیاز به بیماران
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی و رسیدگی به مشکلات آنان
 • نظارت بر اقدامات و وظایف پرستاری در خصوص بهبودی بیمار و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب
 • بررسی اتفاقاتی که برای بیماران رخ می دهد مثل عدم مراعات زمان بندی تجویز داروها ، کم توجهی به نیازهای بیماران مبتلا به زخم بستر، عدم دقت در تزریقات....
 • بررسی استفاده نامناسب یا بیش از حد از وسایل و اشیای یکبار مصرف، داروها و ...
 • ارائه پیشنهادات به منظور تشویق پرسنل وظیفه شناس و توبیخ پرسنلی که مرتکب قصور د رانجام وظیفه شده اند
 • بررسی راهکارهای عملی و اجرایی برای حل مشکلات و بهبود شرایط رفاهی
 • بررسی رضایت مندی بیماران از ارائه خدمات انجام شده
 • ارزیابی سالانه از اقدامات کلیه کارکنان بیمارستان
 • بررسی رضایت کارکنان به منظور ارزیابی تغییرات سازمانی ، سیاست ها و خط مشی ها
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر