12:03:29 PM 1400 / 02 / 24
 

بیمارستان متینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان

اعضاء کمیته:

 • رئیس بیمارستان ، مدیر بیمارستان ، معاون آموزشی بیمارستان ، مترون بیمارستان ، سوپروایزر آموزشی ، یک نفر پرستار معتمد، رئیس حسابداری، نماینده کارکنان، نماینده خدمات

   زمان برگزاری کمیته:  

 • هر ماه یکبار

شرح وظایف کمیته:

 • نظارت بر تنظیم برنامه شیفت های مختلف کادر پرستاری و سایر کارکنان
 • رسیدگی به مشکلات کلیه کارکنان بیمارستان و حل آنها
 • برنامه ریزی و نظارت در خصوص بهبود مستمر کیفیت مراقبت های پرستاری
 • نظارت بر حسن ارائه آموزش های مورد نیاز به بیماران
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی و رسیدگی به مشکلات آنان
 • نظارت بر اقدامات و وظایف پرستاری در خصوص بهبودی بیمار و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب
 • بررسی اتفاقاتی که برای بیماران رخ می دهد مثل عدم مراعات زمان بندی تجویز داروها ، کم توجهی به نیازهای بیماران مبتلا به زخم بستر، عدم دقت در تزریقات....
 • بررسی استفاده نامناسب یا بیش از حد از وسایل و اشیای یکبار مصرف، داروها و ...
 • ارائه پیشنهادات به منظور تشویق پرسنل وظیفه شناس و توبیخ پرسنلی که مرتکب قصور د رانجام وظیفه شده اند
 • بررسی راهکارهای عملی و اجرایی برای حل مشکلات و بهبود شرایط رفاهی
 • بررسی رضایت مندی بیماران از ارائه خدمات انجام شده
 • ارزیابی سالانه از اقدامات کلیه کارکنان بیمارستان
 • بررسی رضایت کارکنان به منظور ارزیابی تغییرات سازمانی ، سیاست ها و خط مشی ها
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر